Kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Stowarzyszenie Koalicja Karat opublikowało dwie pozycje dotyczące sytuacji kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy.

Co roku setki tysięcy młodych ludzi, absolwentów gimnazjum, podejmuje decyzje bardzo ważne dla swoich przyszłych karier zawodowych. Decyzje te dotyczą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, jej typu i kierunku na niej kształcenia. Wybory dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych znacznie różnią się od siebie.

Społeczno-kulturowe role mężczyzn i postrzeganie ich jako tych bardziej odpowiedzialnych za utrzymanie rodziny i materialne warunki jej życia skłania większość chłopców do wyborów szkół zawodowych – łącznie w technikach i ZSZ kontynuuje naukę 135 tys. chłopców, tj. 66,1% – podczas, gdy ponad połowa dziewcząt wybiera kształcenie ogólne. Niższy, niż w innych typach szkół, odsetek dziewcząt i chłopców kontynuuje naukę w zasadniczych szkołach zawodowych niemniej, co dziewiąta dziewczyna i blisko co czwarty chłopiec kończąc gimnazjum wybierają szkołę zasadniczą za miejsce swojej dalszej edukacji. Szkolnictwo zawodowe, szczególnie zasadnicze, jest zmaskulinizowane. Chłopcy dwa razy częściej niż dziewczęta po gimnazjum wybierają szkoły zasadnicze – w roku szkolnym 2013/2014 stanowili blisko 70% uczniów klas pierwszych ZSZ.

Z badań wynika, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni niezależnie od wykształcenia, sektora gospodarki, branży, wielkości przedsiębiorstwa. Do wyjątków należą prace i zawody, w których przeciętne zarobki kobiet są równe lub wyższe od zarobków mężczyzn.
Różnica płacowa tylko częściowo da się wyjaśnić takimi czynnikami jak poziom wykształcenia, staż pracy, doświadczenie, przerwy w zatrudnieniu spowodowane opieką nad dziećmi. Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie ma wpływ zarówno na to, jakie zawody wybierają kobiety, a jakie mężczyźni, jak również na to, jak są postrzegani przez pracodawców jako kandydaci do pracy. Zawody postrzegane jako tzw. męskie są z zasady wynagradzane wyżej niż zawody postrzegane jako tzw. kobiece.
Jeśli nawet kobiety wkraczają w sferę „męskiej pracy”, to i tak zarabiają mniej niż mężczyźni. Stosunkowo największą dysproporcję między zarobkami kobiet i mężczyzn obserwuje się w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

 Zachęcamy do zapoznania się z raportami:
dr hab. Ewa Lisowska Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy, różnicy płacowej oraz opinie kobiet badanych w 2015 r.

dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym , który jest podsumowaniem badania przeprowadzonego w 2015 roku w Kielcach, Olsztynie, Siedlcach i w Warszawie wśród kobiet pracujących oraz poszukujących pracy.