Zarząd

W skład Zarządu Międzynarodowego Forum Kobiet wchodzą:

Ewa Rumińska-Zimny prezeska (ekspert ONZ, Dyrektor Programu Kobiety i Gospodarka w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w latach 2001-2009),

Grażyna Jagodzińska wiceprezeska ds. kontaktów biznesowych (inżynier, nauczyciel akademicki, właścicielka firm: badawczo-projektowej oraz profilaktyki zdrowia),

Anna Toczyńska wiceprezeska ds. finansów, ekonomistka, właścicielka firmy (specjalność ubezpieczenia),

Lucyna Kurowska prezeska Oddziału w Olsztynie (właścicielka firm Total-Pack, Unicorn, Total-Eko),

Małgorzata Undziłło – p/o prezeska Oddziału Pomorskiego,

Maria Wentlandt-Walkiewicz prezeska Oddziału Łódź.

Do kompetencji Zarządu należy:

♦ kierowanie działalnością MFK
♦ reprezentowanie Forum na zewnątrz
♦ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa
♦ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków
♦ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
♦ powoływanie oddziałów regionalnych